messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน

ประวัติ ตำบลโนนตาล
ตำบลโนนตาล ชื่อของตำบลมาจากโนนต้นตาลที่วัดดอนตาลหรือที่วัดอรัญสัฏฐิวัน เป็นสัญลักษณ์ของตำบล เดิมชาวบ้านจะตั้งถิ่นฐานที่อำเภอท่าอุเทนต่อมามีประชากรมากขึ้นจึงได้ตั้งตำบลโนนตาล เมื่อปี พ.ศ.2509 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งตำบลโนนตาล ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าอุเทน ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกลาง หมู่ 2 บ้านตาล หมู่ 3 บ้านนาพักปอด หมู่ 4 บ้านกุดกุมน้อย หมู่ 5 บ้านกุดกุมใหญ่ หมู่ 6 บ้านกะสิม หมู่ 7 บ้านกุดสะกอย หมู่ 8 บ้านโพน หมู่ 9 บ้านธาตุ หมู่ 10 บ้านคำฮาก หมู่ 11 บ้านน้อยทวย หมู่ 12 บ้านดงยาง หมู่ 13 บ้านธาตุชุมทาง หมู่ 14 บ้านธาตุหัวบึง หมู่ 15 บ้านกลาง
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

1. สภาพทั่วไป
1. สภาพทั่วไป สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙ โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล รายนามดังนี้ 1.นายออน โอ้น ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร คนแรก 2.นายสมเกียรติ นครังสุ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร 3.นายสุริยะ จันทะขิน ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารและนายก อบต. 4.นายสุขสันต์ สุวรรณมาโจ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 5.นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ครบวาระ 06/09/25622 6.นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ระหว่าง 09/09/64 - 01/10/2564 7.นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ระหว่าง 28/11/64 - คนปัจจุบัน 1.1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านตาล ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อยู่ห่างจากอำเภอท่าอุเทน ประมาณ ๓ กิโลเมตร ตั้งอยู่รอบนอกของอำเภอ และห่างจากจังหวัดนครพนม ประมาณ ๓๑ กิโลเมตร 1.2 เนื้อที่ พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล มีทั้งหมดจำนวน ๕๐,๖๒๕ ไร่ หรือประมาณ ๖๐.๖๔ ตารางกิโลเมตร 1.3 อาณาเขตและแผนที่ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม