messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
account_box กองคลัง
นางพิศมัย สุวรรณรอ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-050212 ต่อ 17
นายภาณุวัฒน์ แสงกล้า
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร : 042-050212 ต่อ 17
นายอำนาจ สุวรรณรอ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 042-050212 ต่อ 17
นางสาวเจนจิรา ฤทธิแผลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 042-050212 ต่อ 22
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 042-050212 ต่อ 22
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวปิยะพร แสนวิลัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก้บรายได้และบันทึกข้อมูล
โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวสุพัตรา นครังสุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และบันทึกข้อมูล
โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวรุ่งธิวา บุสุวะ
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุกองคลัง
โทร : 042-050212 ต่อ 17